UKHAS Wiki

UK High Altitude Society

User Tools

Site Tools


guides:tracking_guide:polish

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
guides:tracking_guide:polish [2012/12/30 11:03]
sp9uob
guides:tracking_guide:polish [2012/12/30 15:07] (current)
sp9uob
Line 3: Line 3:
  
  
-dl-fldigi jest zaadaptowaną wersją wspaniałego darmowego [[http://​www.w1hkj.com/​Fldigi.html|FLdigi]], ​oprogramowania ​które służy do dekodowania sygnałów podłączonych do karty dźwiękowej. Pobiera sygnał z twojego radia, ​decoduje ​sygnał z balonuand then sends the telemetry it's found over the internet to server running ​habitat, ​which plots the payloads position on to the [[http://​spacenear.us/​tracker/​|SpaceNear]] ​map.+dl-fldigi jest zaadaptowaną wersją wspaniałegodarmowego ​programu ​[[http://​www.w1hkj.com/​Fldigi.html|FLdigi]],​ które służy do dekodowania sygnałów podłączonych do karty dźwiękowej. Pobiera sygnał z twojego radia, ​dekoduje ​sygnał z trackera, a następnie wysyła odebrane dane telemetryczne przez sieć internet do serwera ​habitat, ​który rysuje pozycje trakerów na mapie [[http://​spacenear.us/​tracker/​|SpaceNear]].
  
-  ​First grab the latest version on the projects page: **[[projects:​dl-fldigi]]**+Co zrobić, żeby rozpocząć zabawę w odbieranie amatorskich balonów? To proste:  
 + 
 +  ​Po pierwsze pobierz najnowszą wersję programu: **[[projects:​dl-fldigi]]** 
 + 
 +  * Otwórz dl-fldigi w trybie //hab// - klikając odpowiednią ikonę (uruchamia się w tym trybie domyślnie jedynie pod kontrolą systemu OSX Apple'​a). Po pierwszym uruchomieniu otworzy się wizzard konfiguracyjny,​ żeby pomóc Ci w ustawieniach dl-fldigi. ​
  
-  * Open up dl-fldigi in //hab// mode (now the default mode for OSX). On first running it'll open up a wizard to help setup dl-fldigi for you. 
 {{guides:​wizard1.jpeg?​300|}}{{:​guides:​wizard2.jpg?​320|}}{{guides:​wizard3.jpeg?​300|}}{{guides:​wizard4.jpeg?​300|}} {{guides:​wizard1.jpeg?​300|}}{{:​guides:​wizard2.jpg?​320|}}{{guides:​wizard3.jpeg?​300|}}{{guides:​wizard4.jpeg?​300|}}
  
-  * This new version parses the data it receives and splits it up into the boxes and calculates the distance and bearing that the payload is from your base station ​(based on the latitude and longitude you previously input). You may need to resize the window width when you first open dl-fldigi ​to fit your screen. +  * Najnowsza wersja parsuje odebrane dane, wypełnia odpowiednie pola i wylicza odległość i namiar na tracker z kierunku Twojej stacji bazowej ​(na podstawie długości i szerokości geograficznej oraz wysokości które wprowadziłeś podczas konfiguracji). Może wystąpić konieczność rozszerzenia/​zwężenia okna dl-fldigi, tak aby dostosować je do rozmiaru Twojego ekranu.  ​
-  * First thing is to enter your location (this is required to appear on the map and to calculate distance, elevation and bearing (Please remember to put in your latitude and longitude in decimal format using + or - rather than NSEW e.g. //52.0000 -0.12345// You will also need to put in your altitude, you can put in //0// if you don't know this)+
  
-{{:​guides:​selectclient.jpeg|}}{{:​guides:location.jpeg|}}{{:​guides:​location2.jpeg|}}+ * Pierwszą rzeczą którą trzeba zrobić jest wpisanie Twojej lokalizacji (to jest wymagane, żeby ikonka Twojej stacji bazowej była wyświetlana na mapie, oraz do wyliczania odległości i namiaru). Pamiętaj proszę, żeby wpisywać długość i szerokość geograficzną w formacie dziesiętnym (stopnie.ułamki stopnia, używając + i - zamiast kierunków świata - dla zachodniej i południowej półkuli). Jednostki można przeliczyć [[http://www.aprs.radom.pl/​index.php?​option=com_content&​task=view&​id=94&​Itemid=98|Tutaj]]Musisz również podać wysokość nad poziomem morza - możesz wpisać //0// jeśli jej nie znasz.  ​
  
-  * dl-fldigi if connected to the internet should automatically download a list of the possible payloadsTo view them select the '​Flight'​ dropdown box.+{{:​guides:​selectclient.jpeg|}}{{:​guides:​location.jpeg|}}{{:​guides:​location2.jpeg|}}
  
-  * Once you've selected your payload you need to click on the Autoconfigure ​button which will setup dl-fldigi ​for tracking.+  * dl-fldigi jeśli jest podłączony do sieci Internet powinien automatycznie pobrać listę aktualnych lotów. Aby je obejżeć wybierz '​Flight'​ z rozwijanej listy. 
 +  
 +  * Po wybraniu lotu, który masz zamiar śledzić musisz kliknąć przycisk ​'​Autoconfigure' który ustawi ​dl-fldigi ​odpowienio do śledzenia wybranego lotu
 {{:​guides:​selecting.jpeg?​800}} {{:​guides:​selecting.jpeg?​800}}
  
-  * Green means that the string passed its checksum test while red means it failedFeedback from the server can be seen in the bottom status box.+  * Zielone pole oznacza, że odebrana telemetria zawiera poprawną sumę kontrolną, czerwone oznacza, że suma jest błędna i wystąpiły przekłamania w transmisjiInformacje zwrotne z serwera wyświetlane są w dolnej listwie statusu
  
 {{:​guides:​decoding.jpg?​800|}} {{:​guides:​decoding.jpg?​800|}}
guides/tracking_guide/polish.1356865417.txt.gz · Last modified: 2012/12/30 11:03 by sp9uob